փակիր գրադարանի այս բաժինը 1879
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ խօսակցութեան անգլիերէն լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Առձեռն բառգրքոյկ ռուսաց լեզուէ ի հայ
Դիտել փաստաթուղթը Բրիչ
Դիտել փաստաթուղթը Գաղիական ակադէմիա
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց (1879)
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք հայ-ազգային պատմութեան ի պէտս ազգային վարժարանաց: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Եղբայր եւ քոյր
Դիտել փաստաթուղթը Եղծ աղանդոց (1879)
Դիտել փաստաթուղթը Երան Հայկազն
Դիտել փաստաթուղթը Երգարան որ կը պարունակէ սաղմոսներ եւ հոգեւոր երգեր (1879)
Դիտել փաստաթուղթը Երկունք
Դիտել փաստաթուղթը Երկրորդ ընթերցարան մանկանց (1879)
Դիտել փաստաթուղթը Ընդհանուր պատմութիւն համառօտ ազգային դպրոցաց համար
Դիտել փաստաթուղթը Թաւամազ մեղու
Դիտել փաստաթուղթը Թորոս Աղբար. Հայաստանի ճամբորդ: Մասն Ա
Դիտել փաստաթուղթը Թուաբանութիւն (1879)
Դիտել փաստաթուղթը Ի հանդէս 49-րդ տարեդարձի Ազգային հիւանդանոցի Ս. Փրկչի
Դիտել փաստաթուղթը Իմացք ի չարչարանս Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Խօսք զհայրենեաց
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ բառգրքուկ հայերէն-տաճկերէն-ֆռանսերէն (1879)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն քրիստոնէական ուսման Հայաստանեայց առաքելական Սուրբ եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Հայաստան եւ Իտալիա
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական կազմակերպութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Հայր Աբրահամըն վէ Յովսէփ Գեղեցիկին
Դիտել փաստաթուղթը Հաւաքումն վկայութեանց Սուրբ Գրոց քարոզիչներու եւ դասատուներու եւ առհասարակ բոլոր քրիստոնէից գործածութեանը համար (1879)
Դիտել փաստաթուղթը Հրահանգ քրիստոնէական հաւատոյ ըստ ուղղափառ դաւանութեան եկեղեցւոյ Հայաստանեայց
Դիտել փաստաթուղթը Ճաշակ հայ մատենագրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Մաշտոց յորում աւանդին սրբազան արարողութիւնք ազգիս ըստ սահմանադրութեան Սուրբ եկեղեցւոյս հայոց (1879)
Դիտել փաստաթուղթը Մի կաթիլ արտօսր զոր կը հեղու Սիսակ հայ մոխիրին վերայ
Դիտել փաստաթուղթը Միութիւն հայութեան
Դիտել փաստաթուղթը Նամականի առ ընթերցասէր հայուհիս
Դիտել փաստաթուղթը Նոր դասագիրք ռուսերէն լեզուի (1879)
Դիտել փաստաթուղթը Շարգ Մուհարէպէսի Հիքեայէսի
Դիտել փաստաթուղթը Շիրին Յովսէփ. եախօտ ատիլին միւքեաֆաթը
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումնարանի առողջապահութեան հարցեր
Դիտել փաստաթուղթը Պապ
Դիտել փաստաթուղթը Պատանէկան ներշնչումներ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Արեւելեան պատերազմին: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Արեւելեան պատերազմին: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Հին Կտակարանի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն մտաւոր զարգացման Եւրոպիոյ
Դիտել փաստաթուղթը Պիր սէֆիլ զէվճէ
Դիտել փաստաթուղթը Սամուէլ Մուրատեանի կտակի խնդիրը
Դիտել փաստաթուղթը Վասն յաղթութեան ռուսաց եւ առման Արդահան, Բայազիդ, Կաղզուան, Բաթում, Կարս քաղաքաց և զանազան տեղեաց
Դիտել փաստաթուղթը Վարք նախնի իմաստասիրաց
Դիտել փաստաթուղթը Վերականգնումն Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր համարատուութեան գործադիր ժողովոյ Խիզանի Ուսումնասիրաց ընկերութեան
Դիտել փաստաթուղթը Տիկին Մոնսորօ
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց ՌՊՀԹ ամին գիր տարւոյ Շ
Դիտել փաստաթուղթը Փակուած դրան մօտ
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն աշխարհիկ լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական վարդապետութիւն ըստ ուղղափառ դաւանութեան Հայաստանեայց Ս. եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1880 նահանջ թ. Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԻԹ-1329
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1880 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ թուին Հայոց ՌՅԻԹ-ՌՅԼ եւ ըստ շրջանի Հայկին 4371-4372
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1880 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ ի սկզբնաւորութեան ազգիս հայոց 3987- եւս եւ տօմարաշինութեան ազգիս ՌՅԻԹ-1329 ՌՅԼ-1330 եւ «Ծաղիկ ընտանեաց» յաւելուածով
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1880 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԻԹ-ՌՅԼ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1880 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ բուն թուականին Հայոց 4372 եւ տօմարական թուականին Ազգիս ՌՅԻԹ - 1329
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1880 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ բուն թուականին Հայոց 4372 եւ տօմարական թուականին Ազգիս ՌՅԻԹ-1329 (1879, տպ. Գևորգ Զարդարյան)