փակիր գրադարանի այս բաժինը 1880
Դիտել փաստաթուղթը Ա. Տարեկան տեղեկագիր գործադիր ժողովոյ 1879-80 ամի
Դիտել փաստաթուղթը Ադալա
Դիտել փաստաթուղթը Ազգային ընտանեկան աշխարհք ժողովրդական բանաստեղծութեան հատուածներով եւ այբբենարան
Դիտել փաստաթուղթը Ազգանուէր հայուհեաց ընկերութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Ահտ ը ճէտիտ եանի Ինճիլ ի շէրիֆ (1880)
Դիտել փաստաթուղթը Աղէքսանդր Բ. կայսր Ռուսիոյ 1855-1880
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհաբառ հայ լեզուն
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհագրութիւն բնական ըստ նորագոյն տեղեկութեանց
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհագրութիւն քաղաքական վերջին փոփոխմանց համեմատ
Դիտել փաստաթուղթը Առածք ազգայինք
Դիտել փաստաթուղթը Առողջապահական ընթերցանութիւն նեղ եւ խոնաւ բնակարանների մասին
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ (1880)
Դիտել փաստաթուղթը Արձագանք գործոց
Դիտել փաստաթուղթը Արուեստ երկայնակեցութեան, որ է առողջ երկայն ու երջանիկ ապրելու ուսումը
Դիտել փաստաթուղթը Բացատրութիւնք երկու ծածկագիր յիշատակարանաց Անի քաղաքի եւ Հոռոմոսի վանուց
Դիտել փաստաթուղթը Բովանդակութիւն ազգային սեպհականութեանց, ընկերովի իրաւանց արարողութեանց եւ սովորութեանց ի տնօրինական Ս. տեղիս (1880)
Դիտել փաստաթուղթը Գաւառական թատրերգութիւն կամ դպրոցէն փախչող տղու մը ապագան
Դիտել փաստաթուղթը Գըզլարըն թալիմ ու թէրպիյէսի
Դիտել փաստաթուղթը Գրօշօ եւ կրակի շուրջը
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք ընթերցանութեան (1880)
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք հայկական ձայնագրութեան: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Դաստիրակութիւն հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Դատաստանագիրք հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Երգեր ու եղանակներ տղայոց համար
Դիտել փաստաթուղթը Երկու բանախօսութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Ընթացք ի գրոց բարբառ
Դիտել փաստաթուղթը Լիօնի սուրհանդակը
Դիտել փաստաթուղթը Ծաղկաքաղ հատուածք յօտարազգի մատենագրաց (1880)
Դիտել փաստաթուղթը Կանոն միաբանական ուխտին Սրբոց Յակովբեանց ի Սուրբ Երուսաղէմ
Դիտել փաստաթուղթը Կարօտ եմք
Դիտել փաստաթուղթը Կին, խաղ, գինի
Դիտել փաստաթուղթը Կրթական խնդրոյն վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ նոր քերականութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն Հայոց (1880)
Դիտել փաստաթուղթը Հայ ազգութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Հայաստանի սովելոց խնամող կեդրոնական յանձնաժողովոյ երրորդ յայտարարութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական բառաքննութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական յիսնակ առակ
Դիտել փաստաթուղթը Հաւաքումն քրիստոնէական պարտուց սրբոց խորհրդոց եւ պատուիրանաց եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Հռիմինիացին Փրանկիսկէ
Դիտել փաստաթուղթը Ձայնագրեալ մանկական երգարան
Դիտել փաստաթուղթը Մանկական երգեր
Դիտել փաստաթուղթը Մեծ ճշմարտութիւններ տղայոց համար (1880)
Դիտել փաստաթուղթը Մի զրոյց լուսաւորչական հայի հետ
Դիտել փաստաթուղթը Մոլութեան մը զոհերը
Դիտել փաստաթուղթը Մուզայք Հայաստանի: Նոր երգարան (1880)
Դիտել փաստաթուղթը Յիսուսա կէլ
Դիտել փաստաթուղթը Նահապետական եւ հայրենի աշխարհ (1880)
Դիտել փաստաթուղթը Ներածութիւն Սուրբ Գրոց ուսմանը: Մասն 2
Դիտել փաստաթուղթը Նկարագիր հանդիսի տօնի Սրբոց Վարդանանց
Դիտել փաստաթուղթը Նոր այբենարան ֆրանսերէնի (1880)
Դիտել փաստաթուղթը Շարժմունք երկնային մարմնոց
Դիտել փաստաթուղթը Պատարագ վէ ային ու ատէթլէրի
Դիտել փաստաթուղթը Պատկերազարդ ընթերցարան բարոյական ուսմանց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Խալիպեան ուսումնարանին ազգիս հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Նոր Ջուղայու որ յԱսպահան: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Սաթինիկ Տրդատ
Դիտել փաստաթուղթը Սահման Բենեդիկտեան վանաց
Դիտել փաստաթուղթը Սկզբնագիրք
Դիտել փաստաթուղթը Սկզբունք քրիստոնեական ուղղափառ հաւատոյ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք հանրահաշուոյ Գաղիոյ Լիսէներու ծրագրոյն համեմատ
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց ՌՊՁ նահանջ ամին գիր տարւոյ ԸԷ
Դիտել փաստաթուղթը Քիթապը մուգատտէս եանի Ահտը Աթիգ վէ Ահտ ը ճէտիտ (1880)
Դիտել փաստաթուղթը Քիլիսէ ազալըղընա գապուլ օլունաճագ քիմսէլէր նէ՞ շարթլար իլէ գապուլ օլունմալը տըրլար
Դիտել փաստաթուղթը Քնար
Դիտել փաստաթուղթը Քնարիկ մանկական
Դիտել փաստաթուղթը Քննական պատմութիւն հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստափոր Կոլոմբոս կամ Ամերիկայի գտնուիլը
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստիանոսին ու Քրիստինէին ճամբորդութիւնը աս աշխարհէս հանդերձեալը (1880)
Դիտել փաստաթուղթը Օն իքի շահիտլէր
Դիտել փաստաթուղթը Օնանու մեղքը կամ գիջական ախտերու հետեւանքներ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1881 թ. Քրիստոսի և Ազգիս Հայոց ՌՅԼ-1330
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1881 թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԼ-1330
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1881 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԼ-1330
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1881 թուականին Քրիստոսի եւ բուն թուականին Հայոց 4373 եւ տօմարական թուականին Ազգիս ՌՅԼ-1330 (1880, 72 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1881 թուականին Քրիստոսի եւ բուն թուականին Հայոց 4373 եւ տօմարական թուականին Ազգիս ՌՅԼ=1330