փակիր գրադարանի այս բաժինը 1881
Դիտել փաստաթուղթը Անկլիական նամականի կամ հայու մը ճակատագիրը
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհացոյց Մովսեսի Խորենացւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Առածք Կարոլոսի Մոնթէվէքիացւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Ասիական ճանապարհորդութիւն ի հայրենիս
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ (1881)
Դիտել փաստաթուղթը Բ. Տեղեկագիր կեդր. գործադիր ժողովոյ 1880-81 ամի (1881, 46 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Բառարան Սուրբ գրոց
Դիտել փաստաթուղթը Բառարան պէշ տէհր ֆէրգի
Դիտել փաստաթուղթը Բառգիրք հայ-գաղղիարէն եւ գաղղիարէն-հայերէն (1881)
Դիտել փաստաթուղթը Բերկրանք ու վիշտք
Դիտել փաստաթուղթը Գրանադայի ջրբեր եւ Նիւրենբերգեան ձու
Դիտել փաստաթուղթը Երեւանի նահանգի բուսականութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Էսրարը Գապրիսթան
Դիտել փաստաթուղթը Էսրարը Փարիս: Հտ.1 (1881)
Դիտել փաստաթուղթը Էսրարը Փարիս: Հտ.2 (1881)
Դիտել փաստաթուղթը Թուճտան գըզլար: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Թուճտան գըզլար: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք Հայաստանեայց Ս. եկեղեցւոյ (1881)
Դիտել փաստաթուղթը Խենթը
Դիտել փաստաթուղթը Ծաղկաքաղ արձակ եւ չափածոյ բանից ի պէտս վարժարանաց
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնագիր ուսումնասիրաց ընկերութեան Խիզանու հաստատեալ 1 մարտ 1877 վերաքննեալ 1881 մարտ 1
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնադրութիւն Ազգային ժողովին (1881)
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնադրութիւն Ընդհանուր Ժողովոյ Միաբանական ուխտին Սրբոց Յակովբեանց ի Ս. Երուսաղէմ
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական աշխարհագիտութիւն յարաբերութեամբ աշխարհագրական համազգային երրորդ ժողովոյն եւ հանդիսին, որ ի Վենետիկ
Դիտել փաստաթուղթը Հայրապետութիւն Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ եկեղեցւոյ եւ Աղթամար ու Սիս
Դիտել փաստաթուղթը Հայրենիքի պահանջներ և հայ գիւղացին
Դիտել փաստաթուղթը Մայրական դաստիարակութիւնը բնութեան օրինաց վերայ հիմնուած
Դիտել փաստաթուղթը Մէվսիմնամէ 1882 սէնէսինէ մախսուս
Դիտել փաստաթուղթը Ներսէս Ե վեհափառ կաթողիկոս Ամենայն Հայոց 1843-1857 (1881)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր քերականութիւն անգղիերէն լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Չէքիրկէ վէ անը մահվ իթմէնին չարէլէրի
Դիտել փաստաթուղթը Պ. Չերազի մէկ ատենաբանութեան քննադատութիւնը կամ Րէմզուպ եւ Րիմաւրա
Դիտել փաստաթուղթը Պապի ձեռնոցները
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Նոր Ջուղայու որ յԱսպահան: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն ժամանակակից
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց (1881)
Դիտել փաստաթուղթը Պօղ եւ Վիրգինէ (1881, 3-րդ տպագր.)
Դիտել փաստաթուղթը Պօղ եւ Վիրգինիէ (1881, 2-րդ տպագր.)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոս, որ է հեգերէն (1881)
Դիտել փաստաթուղթը Սոխակ Հայաստանի: Հտ. 1 (1881)
Դիտել փաստաթուղթը Սրբազան պատմութիւն Նոր կտակարանի հայ տղայոց եւ օրիորդաց համար: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք տիեզերագիտութեան
Դիտել փաստաթուղթը Տիւսթուր (1881)
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց ՌՊՁԱ ամին գիր տարւոյ Ջ
Դիտել փաստաթուղթը Փորձ լեզուագիտական մի դրութեան յորում բովանդակի բացատրութիւն արմատոց այբուբենի տառից պատշաճեալ հայերէն լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Փոքրիկ քարտուղար կամ կանոնք նամակագրութեան եւ այլ եւ այլ նիւթոց վրայ նամակի օրինակներ ի պէտս դպրոցաց (1881)
Դիտել փաստաթուղթը Քիւչիւք չօճուգլարըն իլք քիթապը եանի օգումագ էօյրէնմէք իչիւն էյլէնճէլի պիր եօլ (1881)
Դիտել փաստաթուղթը Քրիսթիան եօլճըլըղը եանի միւմինին հէլագ շէհրինտէն սէմավի շէհրէ սէյահէթի
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1882 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԼԱ-1331
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1882 թուականին Քրիստոսի եւ թուին Հայոց ՌՅԼԱ-ՌՅԼԲ եւ շրջանի Հայկին 4373-4374
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1882 թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԼԱ-1331 (1881, Թիֆլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1882 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԼԱ-1331
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1882 թուականին Քրիստոսի եւ բուն թուականին Հայոց 4374 եւ տօմարական թուականին Ազգիս ՌՅԼԱ-1331
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1882 թուականին Քրիստոսի եւ բուն թուականին Հայոց 4374 եւ տօմարական թուականին Ազգիս ՌՅԼԱ-1331 (1881, 80 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Ֆիզիքական, ժողովրդագրական եւ քաղաքական աշխարհագրութիւն Հայաստանի