փակիր գրադարանի այս բաժինը 1884
Դիտել փաստաթուղթը Армянские этюды
Դիտել փաստաթուղթը Առաքել Բահաթրեանց
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ (1884)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1884, նիստ Ա)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1884, նիստ Բ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1884, նիստ Գ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1884, նիստ Դ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1884, նիստ Ե)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1884, նիստ Զ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1884, նիստ Է)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1884, նիստ Ը)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1884, նիստ Թ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1884, նիստ Ժ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1884, նիստ ԺԱ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1884, նիստ ԺԲ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1884, նիստ ԺԳ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1884, նիստ ԺԴ)
Դիտել փաստաթուղթը Բառագիրք ի գաղղիերէն լեզուէ ի հայերէն
Դիտել փաստաթուղթը Բոլ նաւապետ
Դիտել փաստաթուղթը Բռնի միութիւն հայոց Լեհաստանի ընդ եկեղեցւոյն Հռովմայ
Դիտել փաստաթուղթը Գիտութիւն եւ ֆռանքլէն
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական համարակալութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Զբօսանք ժողովրդեան կամ վիճակք
Դիտել փաստաթուղթը Էսրարը պապա Թօմ: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Էսրարը պապա Թօմ: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Թէվպէ էթմէք վէ Յիսուսա կիթմէք
Դիտել փաստաթուղթը Թոշնեալ ծաղիկ եւ պանդուխտն
Դիտել փաստաթուղթը Թորոս Աղբար: Մասն Բ
Դիտել փաստաթուղթը Կաթուղիկոսական ընտրելիներ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ շահերի նախանձախնդիր անձինքների կողմից
Դիտել փաստաթուղթը Կենսագրութիւն Յարութիւն ամիրայի Պէզճեան
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն կամ ուղեցոյց սրբազան տեղեաց
Դիտել փաստաթուղթը Համով-հոտով
Դիտել փաստաթուղթը Հէր Քրիսթիյան Քրիստոս իչիւն իշ կէօրմէլի տիր
Դիտել փաստաթուղթը Ձայնքաղ շարական յորում բովանդակին Հայաստանեայց սուրբ եւ ուղղափառ եկեղեցւոյ հոգենուագ պաշտօներգութիւնք յօրինեալք ի Սրբոց Թարգմանչացն մերոց եւ ի Սրբոց Շնոհալւոյն եւ յայլոց սուրբ հարց եւ վարդապետաց ի փառաբանութիւն Աստուծոյ եւ ի մեծարանս սրբոց նորա (1884)
Դիտել փաստաթուղթը Միւնթէխապաթիւլ միւնշէաթ իլավէլի (1884)
Դիտել փաստաթուղթը Նկարագրական ուղեւորութիւն ի հայաբնակ գաւառս Արեւելեան Տաճկաստանի: Մասն Ա
Դիտել փաստաթուղթը Նոր դասագիրք տիեզերագրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Ոսկի ձկնիկ
Դիտել փաստաթուղթը Ուլնիա կամ Զէյթուն
Դիտել փաստաթուղթը Չափաբերականք
Դիտել փաստաթուղթը Պատասխան բողոքականաց յայտարար ճշմարտութեան ընդդէմ հակաս վարդապետութեանց Շիշմանեանի կոչուած գրքին
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Առաքել Վարդապետի Դավրիժեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Պիր գարընըն ինթիգամը: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Սալնամէ եախօտ էբիմէրտէ 1884 սէնէսինէ մախսուս
Դիտել փաստաթուղթը Սապահ չանլարը եախօտ քիւչիւք չօճուգլար սապահլայըն ույանտըգլարընտա թէֆէքքւըր էտէճէքլէրի մատտէլէր
Դիտել փաստաթուղթը Սիրանոյշ
Դիտել փաստաթուղթը Սկեւռայ վանք, վանականք և սրբարանն
Դիտել փաստաթուղթը Տանը փաստաբանը կամ հարիւր հարցմանց պատասխանը
Դիտել փաստաթուղթը Տիքիլի աղըզ: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց նահանջ ամին ՌՊԶԴ եւ թուականի հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Փունջ. առաջին նուէր յաշակերտաց Վարդանեան կրթարանին Այնթապի
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն աշխարհաբար լեզուի, հրահանգ լեզուի և մտածութեան
Դիտել փաստաթուղթը Քիթապը մուգատտէս եանի Ահտը Աթիգ վէ Ահտ ը ճէտիտ (1884)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1885 թուականին Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1885 թուականին Քրիստոսի եւ բուն թուականին հայոց 4376-4377 եւ տոմարական թուականին ազգիս ՌՅԼԳ-ՌՅԼԴ գուշակումն օդոց
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1885 թուականին Քրիստոսի եւ հայոց ՌՅԼԴ-1334
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1885 թուականին Քրիստոսի եւ սկզբնաւորութեան ազգիս հայոց... 3992 եւս եւ տօմարաշինութեան ազգիս ՌՅԼԴ-1334 ՌՅԼԵ-1335 եւ «Ծաղիկ ընտանեաց» յաւելուածով
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1885 թուականին Քրիստոսի եւ թուականին հայոց 4377-4378 եւ տօմարական թուականին ազգիս ՌՅԼԴ-ՌՅԼԵ