փակիր գրադարանի այս բաժինը 1886
Դիտել փաստաթուղթը Ensayo Crítico de gramatica comparada de los idiomas indo-europeos
Դիտել փաստաթուղթը Каталогъ библiотеки Эриванской гимназiи
Դիտել փաստաթուղթը Աթոռ Հայաստանեայց
Դիտել փաստաթուղթը Բանալի անգղիական լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Բողոքականութիւն Կովկասու հայոց մէջ
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք բնութեան կամ հաւաքածոյ սքանչելեաց աշխարհի ի պէտս նորավարժից
Դիտել փաստաթուղթը Էթմէքճի խաթուն: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Էթմէքճի խաթուն: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Էթմէքճի խաթուն: Հտ. 3
Դիտել փաստաթուղթը Էթմէքճի խաթուն: Հտ. 4
Դիտել փաստաթուղթը Թա'լիմի գրաաթը 'օսմանիյէ
Դիտել փաստաթուղթը Խառն նամակներ ուղեւորութեան
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական հին դպրութեան պատմութիւն (Դ-ԺԳ դար) բարձրագոյն դպրոցաց համար
Դիտել փաստաթուղթը Հայոց բարեգործական ընկերութիւն Կովկասում
Դիտել փաստաթուղթը Հայոց վանքերը
Դիտել փաստաթուղթը Հայոց վանքերը
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ Մեծին Նաբօլէոնի հզօր աշխարհակալին Գաղղիոյ
Դիտել փաստաթուղթը Մանկանց բժիշկը կամ առաջնորդ ծնողաց և ստնտուաց
Դիտել փաստաթուղթը Մասեայ որդւոյն, Եղիշէի օրհնութեան քնարը
Դիտել փաստաթուղթը Միւրշիտ ի թալիպին Քիթապ ը Մուգատտէսի (1886)
Դիտել փաստաթուղթը Մովսէս Խորենացին եւ հայոց հին վէպերը
Դիտել փաստաթուղթը Ուղեւորութիւն Վիրալի Սիրաքայ
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումն բարոյականի
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայկազնեան լեզուի (1886)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց վէ Մէվսիմնամէ 1887 սէնէյի իսավիյէսինէ մահսուս