փակիր գրադարանի այս բաժինը 1891
Դիտել փաստաթուղթը 'Աֆվ, եախօտ մաղֆէրէթ
Դիտել փաստաթուղթը Das Etschmiadzin-Evangeliar
Դիտել փաստաթուղթը Praktische Grammatik der armenischen Sprache für den Selbstunterricht
Դիտել փաստաթուղթը Ագաթանգեղոս առ Գէորգայ Ասորի եպիսկոպոսին եւ ուսումնասիրութիւն Ագաթանգեղեայ գրոց
Դիտել փաստաթուղթը Ահտ ը ճէտիտ եանի Ինճիլ ի շէրիֆ (1891)
Դիտել փաստաթուղթը Աղանդաւորք եւ մոլորութիւնք նոցա ի վարդապետութիւնս հաւատոյ
Դիտել փաստաթուղթը Ամուսնական խնդիրներ
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհաբար քերականութիւն կամ քերականութիւն արդի հայերէնի
Դիտել փաստաթուղթը Արեւելեան Հայք ի Պուքովինա
Դիտել փաստաթուղթը Արեւելեան աւանդութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Արուեստ ատենախօսութեան ի պէտս Ազգային վարժարանաց
Դիտել փաստաթուղթը Բառգիրք արուեստից եւ գիտութեանց եւ գեղեցիկ դպրութեանց: Հտ. 1 (A-L)
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական քերականութիւն գերմաներէն լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Գրագիտութիւն տեսական եւ գործնական (նոր դրութիւն): Մաս 1
Դիտել փաստաթուղթը Գրացուցակ Կովկասի Հայոց բարեգործական ընկերութեան Շուշու գրադարանի (1891)
Դիտել փաստաթուղթը Գրացուցակ բարձրագոյնս հաստատեալ Բագուայ Հայոց մարդասիրական ընկերութեան գրադարանի (1891)
Դիտել փաստաթուղթը Եղբայրը եղբօր դէմ
Դիտել փաստաթուղթը Էվամիր ի իլահիյէնին հիւքմիւ հալա նաֆըզ տըր
Դիտել փաստաթուղթը Էվէլինա
Դիտել փաստաթուղթը Ընդարձակ բառարան հայերէնէ տաճկերէն
Դիտել փաստաթուղթը Թէպրիր
Դիտել փաստաթուղթը Թէսէլլի էտիճի
Դիտել փաստաթուղթը Թիւրլիւթօն: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Թիւրլիւթօն: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Թշուառ Եղիսաբէթ
Դիտել փաստաթուղթը Թշւառ Լիզա
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք ատենի արարեալ սուրբ եւ աստուածաշնորհ թարգմանչացն Սահակայ եւ Մեսրովբայ եւ երանելի հայրապետացն մերոց Գիւտոյ եւ Յովհաննու Մանդակունւոյ եւ սրբոյն Ներսիսի Շնորհալւոյ (1891)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամանակագրութիւն հայոց (1891)
Դիտել փաստաթուղթը Իլահիլէր
Դիտել փաստաթուղթը Իման վէ իգրար
Դիտել փաստաթուղթը Իւչ միլեօն ֆրանգ թրախումա: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Լա Մօլինառա կամ ջաղացպանին աղջիկը
Դիտել փաստաթուղթը Խոչնդոտ
Դիտել փաստաթուղթը Ծաղկաքաղ ընթերցուածք գերմաներէն լեզուի հանդերձ գերմաներէն-հայերէն բառագրաւ
Դիտել փաստաթուղթը Կենտրոնական գրավաճառանոցի հայերէն գրքերի լիակատար ցուցակ (1891)
Դիտել փաստաթուղթը Կիրակի մէքթէպի տէրսլէրի 1892 սէնէսի իչիւն
Դիտել փաստաթուղթը Հատընտիր ընթերցուածք ի մատենագրութեանց նախնեաց հանդերձ ծանօթութեամբք ի պէտս յառաջադէմ աշակերտաց
Դիտել փաստաթուղթը Ճանիյի մէշհուր
Դիտել փաստաթուղթը Յիսուսըն շէհատէթի
Դիտել փաստաթուղթը Նոր կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1891)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1891, 656 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց գաղթականութեան եւ շինութեան եկեղեցւոյ նոցա ի Լիվոռնոյ քաղաքի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց եւ թուղթ առ Վահան Մամիկոնեան (1891)
Դիտել փաստաթուղթը Պատրիկեանի նամակները
Դիտել փաստաթուղթը Պետրոս Հ. Ադամեան
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք քերականութեան մայրենի լեզուի: Մաս 1
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց կայսերական Մատենադարանին ի Վիեննա
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոսըն ինսանլըղը
Դիտել փաստաթուղթը Ֆրիդոլին