փակիր գրադարանի այս բաժինը 1894
Դիտել փաստաթուղթը 13 նօմէրօլու արապա: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը 13 նօմէրօլու արապա: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը 13 նօմէրօլու արապա: Հտ. Գ
Դիտել փաստաթուղթը Сборники притч Вардана. Ч. 3
Դիտել փաստաթուղթը Ազիզ Յովհան Ոսկեբերան
Դիտել փաստաթուղթը Ազիզ Օգոստինոսըն Թէրճէմէ ի ահվալը վէ թահրիրաթը
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհաբար աւետարան եւ մեկնութիւն ըստ վարդապետութեան Հայաստանեայց Ս. եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Ատէմ օլան ատէմ
Դիտել փաստաթուղթը Բագրեւանդ ջրաբաշխ գաւառ
Դիտել փաստաթուղթը Բանալի թուաբանութեան կամ խնդրոց լուծմունքն եւ պատասխանիքն
Դիտել փաստաթուղթը Բանահիւսութեան տեսութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Գրացուցակ Թիֆլիզի էժանագին գրադարանի (1894)
Դիտել փաստաթուղթը Գրացուցակ Կովկասի Հայոց բարեգործական ընկերութեան Շուշու գրադարանի (1894)
Դիտել փաստաթուղթը Գրացուցակ բարձրագոյնս հաստատեալ Բագուայ Հայոց մարդասիրական ընկերութեան գրադարանի (1894)
Դիտել փաստաթուղթը Դամբանականք ի յիշատակ մեռելոց եւ գրական նշխարք հնոց եւ նորոց
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք գործնական բարոյագիտութեան
Դիտել փաստաթուղթը Դիւան Հայոց Պատմութեան: Գիրք Գ
Դիտել փաստաթուղթը Էհզարի քնարը
Դիտել փաստաթուղթը Ժողովածոյք Առակաց Վարդանայ: Մասն Բ
Դիտել փաստաթուղթը Ծածուկ մեղք մարդկային սեռի եւ կամ ափրոդիտական հիւանդութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Կաղանդ կամ նուէր մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնադրութիւն Շուշուայ հոգեւոր դպրոցի հաստատուած Մատթէոս կաթողիկոսի ամենայն հայոց հայրապետական Շուշուայ հայոց հասարակութեան անունով տուած կոնդակով դեկտեմբերի 4-ին 1859 թուին ի Սուրբ Էջմիածին համար 284
Դիտել փաստաթուղթը Կենտրոնական գրավաճառանոցի հայերէն գրքերի ցուցակ (1894)
Դիտել փաստաթուղթը Կենցաղ կամ դաստիարակութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւնը օրօրոցէն պարտի սկսիլ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ աշխարհագրութիւն (1894)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ գրացուցակ Պ. Պալենց գրատան
Դիտել փաստաթուղթը Հողային եւ անձնական իրաւունքը Հին Հայաստանում
Դիտել փաստաթուղթը Ղարիբ Մշեցին
Դիտել փաստաթուղթը Մաշտոց յորում աւանդին սրբազան արարողութիւնք ազգիս ըստ սահմանադրութեան Սուրբ եկեղեցւոյս հայոց (1894)
Դիտել փաստաթուղթը Մէտխէլ ի լիսանը ինկլիզի եա՛նի ինկլիզ լիսանընըն սուհուլէթլէ թահսիլի իչիւն պիր ուսուլ (1894)
Դիտել փաստաթուղթը Միհր
Դիտել փաստաթուղթը Յաճախապատում ճառք լուսաւորք (1894)
Դիտել փաստաթուղթը Յուշիկներ
Դիտել փաստաթուղթը Նոր ընթերցարան կամ սիրուն զբօսարան (1894)
Դիտել փաստաթուղթը Նորագոյն աղբերք Մովսիսի Խորենացւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Ստուգաբանական բառարան հայ լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Վիլհէլմ կամ քրիստոնէական ներողամտութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք մայրենի լեզուի (1894)
Դիտել փաստաթուղթը Տեսարան: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Տէօրթ ինճիլլէր թէֆսիրինին Մութապագաթ ճէտվէլի
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1895 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց 4386-87 եւ տօմ. թուականին ՌՅԽԴ-1344