Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Թոփչեան, Յակոբ
Title: Ցուցակ ժողովածուաց Դադեան Խաչիկ վարդապետի
Publisher (standardized): տպ. Ս. Էջմիածնի
Publisher (as it is on book): Տպարան Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի
Place (standardized): Վաղարշապատ
Place (as it is on book): Վաղարշապատ
Year of Publication: 1900
Notes: Մասն Բ. 1878-1898: Ա. Ղազիկյանը էջերի քանակը նշել է 74:
Շարվ. 22,5x15 սմ:
82 էջ։
File size: 21,9 МБ
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Bonn : Universitäts- und Landesbibliothek
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: http://www.ulb.uni-bonn.de