Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Պարոնեան, Կ.
Title: Ընդարձակ համազգային օրացոյց հանրագիտական 1901 թուականին Քրիստոսի
Publisher (standardized): տպագր. Հակոբ Մաթեւոսյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Յ. Մատթէոսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1900
Notes: Յորինեց Կ. Ա. Պարոնեան: Տիտղոսաթերթը՝ զարդափակ, վրան զարդանախշ:
Շարվ.` 9,5X6 սմ։
Դ, 315 էջ։
File size: 50,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia