Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Գէորգ-Մեսրոպ
Title: Քննական պատմութիւն Արշակ երկրորդի եւ անոր Պապ որդւոյն
Publisher (standardized): տպ. Արաքս
Publisher (as it is on book): Հայ. Տպ. Արաքս
Place (standardized): Ալեքսանդրիա
Place (as it is on book): Աղեքսանդրիա
Year of Publication: 1900
Notes:
Տպակից է` Գէորգ-Մեսրոպ՝ Ուրաարտու կամ Հայաստանի նախաբնիկները եւ իրենց քաղաքակրթութիւնը (1911) ; Հ. Արամեան՝ Քրդերը Տաճկաց-Հայաստանում (1905) գրքերին: Տիտղթ. վրա զարդ:
Շարվ. 14,5x9 սմ:
ԺԱ, 199 էջ:
File size: 37,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2015, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: http://books.google.com