Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Այնթապլը Վարդենի պաճը
Publisher (standardized): տպագր. Հակոբ Պոյաճյանի
Publisher (as it is on book): Մաթպա՛աի Ա. Յակոբ Պօյաճեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Իսթանպօլտա
Year of Publication: 1900
Notes: Այնթապցի Վարդենի քույրիկը: Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից: Բնագիրը՝ հայատառ թուրքերեն: Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշ և օտարալեզու գրություն:
Շարվ.` 13,5x8 սմ։
24 էջ։
File size: 6,29 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia