Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Անդրանիկ
Title: Տէրսիմ
Publisher (standardized): տպ. Մնացական Մարտիրոսյանցի
Publisher (as it is on book): Արագատիպ Մն. Մարտիրոսեանցի
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1900
Notes: Ճանապարհորդութիւն եւ տեղագրութիւն: (Թիֆլիսի հայոց հրատարակչական ընկերութիւն N 188): Ա. Ղազիկյանը տպագրության թվականը նշել է 1901:
Գրքի պակաս 162, 163 էջերը լրացվել են ՀԳԳ օրինակից:
Շարվ. 13,5x8,3 սմ։
237 էջ։
File size: 39,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2015, National Library of Armenia, 388-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia