Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Ընդարձակ օրացոյց ազգային հիւանդանոցի 1901
Publisher (standardized): տպագր. Հակոբ Մաթևոսյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Յ. Մատթէոսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպոլիս
Year of Publication: 1900
Notes: Տօմար: Զանազան գիտելիքներ: Վիճակագրական տեղեկութիւններ: Տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշ:
Շարվ.` 14,5x9 սմ։
16 չհ., 447 էջ, 24 չհ. նկ.։
File size: 276 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia