Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Տաղաւարեան, Նազարէթ
Title: Բառացուցակ ախտանուանց եւ դեղօրէից յատկութեանց ֆրանսերենէ ի հայ
Publisher (standardized): տպագր. Հակոբ Մաթևոսյան
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Յ. Մատթէոսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1900
Notes:
Շարվ. 14x9 սմ։
24 էջ:
File size: 6,04 МБ
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
France, Paris, Bibliothèque nationale de France
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: gallica.bnf.fr.