Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Տարեցոյց 1855 թըւականին Քրիստոսի
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Մյուհենտիսյանի
Publisher (as it is on book): Յ. Միւհէնտիսեան տպարան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Պօլիս
Year of Publication: 1854
Notes: Խըմբագրված ուսումնական խորհըրդակցութեամբ: Ի հայրապետութեան հայոց Տ. Ներսէս Սրբազան կաթողիկոսի; Ի պատրիարքութեան Երուսաղէմի Տ. Յօհաննէս արքեպիսկոպոսի; Ի պատրիարքութեան Կոստանդնուպօլսի Տ. Յակոբ արքեպիսկոպոսի: Շապիկը՝ զարդափակ, տիտղթ. գծափակ: Գ. Զարբհանալյանը վերնագիրը նշել է «Տօնացոյց ուսումնական խորհրդածութեամբ», թվականը` 1855:
Շարվ.՝ 10,5x6 սմ։
180 գծափակ էջ։
File size: 28,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia, 9422-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia