Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Բարրօ Թեոդոր Հենրի
Title: Տղայոց իրենց ծնողաց եւ իրենց մեծերուն ունեցած պարտաւորութիւնները
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Մյուհենտիսյանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Յովհաննու Միւհէնտիսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս Ղալաթիա
Place (as it is on book): Ի Կ. Պօլիս ի Ղալաթիա
Year of Publication: 1861
Notes: Թարգմանեալ ի գաղղիականէ: Արդեամբք Հայկազնեան ընկերութեան ի Պէշիկթաշ: Ի պատրիարքութեան Կ. Պօլսոյ Տ. Սարգսի Արքեպիսկոպոսի:
Շարվ. 11x7 սմ։
128, 4 չհ. էջ։
File size: 15.8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, 9129-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia