Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Վեհապետեան Գէորգ
Title: Ուղեւորութիւն առաջնորդի Հայոց Ատրպատականի Գէորգայ արք եպիսկոպոսի Վեհապետեան ի Թէհրան
Publisher (standardized): տպ. Համբարձում Էնֆիաճյանցի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Համբարձումայ էնֆիաճեանց եւ ընկ.
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Տփխիս
Year of Publication: 1866
Notes: Եօթն եւ տասն խնդրագիրք նորա եւ հրովարտակք առ այնս արեգակնափայլ շահին Պարսից:
Շարվ.` 14x9,5 սմ։
2 չհ., ԺԴ, 34 զարդափակ էջ։
File size: 7,85 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia, Լեո-2153
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia