Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Ցուցակ հայերէն մատենից
Publisher (standardized): տպ. Համբարձում Էնֆիաճյանցի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Հ. Էնֆիաճեանց եւ ընկ.
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Տփխիս
Year of Publication: 1868
Notes: Տպագրելոց ի Վենետիկ, ի Վեննա, ի Կոստանդնուպօլիս, ի Կալկաթայ, Ի Զմիւռնա, ի Ռուսաստան և յայլ քաղաքս. որք վաճառին է գրատան Աւետիքայ Էնֆիաճեանց:
Տիտղոսաթերթը` գծափակ:
Շարվ. 9x7 սմ։
42 չհ. գծափակ էջ։
File size: 2,94 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia