Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Սափրիչեան, Տիմոթէոս
Title: Երկամեայ պանդխտութիւն ի Հապէշստան կամ բարոյական, քաղաքական եւ կրօնական վարք Հապէշից: Գիրք 1
Publisher (standardized): տպ. Ս. Հակոբյանց
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Առաքելական աթոռոյ Ս. Յակովբեանց
Place (standardized): Երուսաղեմ
Place (as it is on book): Յերուսաղէմ
Year of Publication: 1871
Notes: Ա տիտղթ. Երկամեայ պանդխտութիւն ի Հապէշստան կամ բարոյական,քաղաքական եւ կրօնական վարք հապէշից: Գիրք 1: Բ տիտղթ. Deux ans de sejour en Abyssinie. S. Jerusalem. typ. Armenienne du couvent de Jacques.
Գրքի շապիկը և հաջորդող երկու էջերը, 4, 6, 44, 76-րդ էջերը լրացվել են ՀԱԳ-ի օրինակից:
Տպակից է՝ Երկամեայ պանդխտութիւն ի Հապէշստան կամ բարոյական, քաղաքական եւ կրօնական վարք Հապէշից: Գիրք 1 (1871) գրքին:
Շարվ. 17x9,5 սմ։
6 չհ., 168 էջ։
File size: 15,5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Harvard College Library
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: http://books.google.com