Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Ներսէս Շնորհալի
Title: Ընդհանրական թուղթք սրբոյն Ներսեսի Շնորհալւոյ
Publisher (standardized): տպ. Ս. Հակոբյանց
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Առաքելական Աթոռոյ Սրբոց Յակովբեանց
Place (standardized): Երուսաղեմ
Place (as it is on book): Յերուսաղէմ
Year of Publication: 1871
Notes: Ի Հայրապետութեան Ս. Էջմիածնի Տ. Տ. Գէորգայ Վեհափառ Կաթուղիկոսի հրամանաւ պատրիարքի Սրբոյ Երուսաղէմի, Տ. Եսայեայ սրբազան արքեպիսկոպոսի և ի պատրիարքութեան Կ. Պօլսոյ Տ. Մկրտչի սրբազան արքեպիսկոպոսի:
Շարվ. 17x9 սմ։
334 էջ։
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
USA, University of Michigan
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: www.hathitrust.org