Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Եզնիկ Կողբացի
Title: Եղծ աղանդոց
Publisher (standardized): տպագր. Արամյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Արամեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1879
Notes: Եզնկայ վարդապետի Կողբացւոյ Եղծ աղանդոց: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Ա. Ղազիկյանը նշել է առանց տպարանի և էջերի քանակի:
Շարվ.` 8x5 սմ։
288 էջ, նկ.։
File size: 23,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, The History Museum of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia