Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Կաթողիկէ ուղղափառ հայոց տառապանքը Հասուն գերապայծառին ձեռօք
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Մյուհենտիսյանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Յովհաննու Միւհէնտիսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ի Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1853
Notes:
Շարվ. 15x8 սմ։
36 էջ։
File size: 6,99 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2015, National Library of Armenia, Սերեբ-84
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia