Դիտել փաստաթուղթը Խալիֆաթ
Դիտել փաստաթուղթը Խաղաղութիւն մտաց
Դիտել փաստաթուղթը Խաղողին հիւանդութիւնը կամ որթածաղիկը
Դիտել փաստաթուղթը Խանգարմունք հայկաբանութեան ի հնումն եւ ի նորումս
Դիտել փաստաթուղթը Խաչ եւ գաւազան
Դիտել փաստաթուղթը Խառն նամակներ ուղեւորութեան
Դիտել փաստաթուղթը Խասգիւղի քնաշրջիկը կամ սիրոյ զոհը
Դիտել փաստաթուղթը Խաւարից դէպի լոյս
Դիտել փաստաթուղթը Խենթը
Դիտել փաստաթուղթը Խթան ընդդէմ լուսաւորչական ազգիս Հայոց քրիստոսահիմն եւ առաքելական Ս. եկեղեցւոյ անիրաւութեամբ սքացողաց
Դիտել փաստաթուղթը Խիւլասաի գավանինի Օսմանիէ կամ քաղուածք օսմանեան օրինաց
Դիտել փաստաթուղթը Խղճութեան արգասիք
Դիտել փաստաթուղթը Խմբագիր չափածոյ բանից Մսերայ Մագիստրոսի Զմիւռնացւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Խնամատարութիւն երեխայոց մարմնական եւ բարոյական
Դիտել փաստաթուղթը Խնդիր Արեւելեան Եւրոպայի արդի վիճակին մէջ
Դիտել փաստաթուղթը Խնդիր երկաթէ ճանապարհի վերայ դէպ ի Հնդկաստան
Դիտել փաստաթուղթը Խնդիր կաթողիկոսութեան ամենայն Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Խնդիր հայկական
Դիտել փաստաթուղթը Խնդիր միութեան հայոց (1861, 2-րդ տիպ)
Դիտել փաստաթուղթը Խնդիր միութեան հայոց (1861, 3-րդ տիպ)
Դիտել փաստաթուղթը Խնդիր Սրբազան տեղեաց եւ նորա պաշտօնական քննութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Խոճկորակք
Դիտել փաստաթուղթը Խոչնդոտ
Դիտել փաստաթուղթը Խոստովանութիւն անշարժ յուսոյ մարմնանալոյ բանին Քրիստոսի եւ ընդդէմ դաւանողաց զմի Քրիստոս յերկուս բնուիթւնս
Դիտել փաստաթուղթը Խոստովանութիւնք ուրումն քրիստոնեայ իմաստասիրի
Դիտել փաստաթուղթը Խոսրովիկ թարգմանիչ
Դիտել փաստաթուղթը Խորենացու պատմութեան ուսումնասիրութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Խորհուրդ գաղտնի ընկերութեանց
Դիտել փաստաթուղթը Խորհուրդք հանդիսի արարչագործութեանն Աստուծոյ
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդածութիւն շնորհաց եւ նշանաց եւ խորհրդոյ քրիստոսական սուրբ եկեղեցւոյ ի պէտս ուղղափառ մանկանց նորի
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդածութիւնք Եղիշէի պատմութեան վերայ
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդածութիւնք ի Յիսուս Քրիստոս
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդածութիւնք ի Յիսուս Քրիստոս (1861)
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդածութիւնք յաղագս քրիստոսական հաւատոյ ի ցոյց ճշմարտութեան նորին
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդական բերդը
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդատետր սրբազան պատարագի (1860)
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդատետր սրբազան պատարագի (1866)
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդատետր սրբազան պատարագի (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդատետր Սրբոյ պատարագին ըստ արարողութեան Հայաստանեայց եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդատետր Սրբոյ պատարագին ըստ արարողութեան Հայաստանեայց եկեղեցւոյ (1858)
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդաւոր կղզի (1876)
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդաւոր կղզի (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդաւոր կղզի (1878)
Դիտել փաստաթուղթը Խրատք ընտանեաց
Դիտել փաստաթուղթը Խրիսթիյան վաֆթիզինին թարզը
Դիտել փաստաթուղթը Խօսակցութիւն մեռելոց
Դիտել փաստաթուղթը Խօսակցութիւնք Ս. Ներսէսի Լամբրոնացւոյ ընդ պատրիարքին Յունաց
Դիտել փաստաթուղթը Խօսեցեալք: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Խօսեցեալք: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Խօս զոր արտասանեց Սիսակ սահմանադրութիւնի տասեօթերորդ տարեդարձի հանդէսի մէջ 1877 մայիս 29
Դիտել փաստաթուղթը Խօսող կաղնի
Դիտել փաստաթուղթը Խօսք ասացեալ ի Յ. Գուրգէնայ ի կաճառի Վարազդատեան ընկերութեան
Դիտել փաստաթուղթը Խօսք զհայրենեաց
Դիտել փաստաթուղթը Խօսք հրաժարման Խրիմեան Ս. պատրիարքի հայոց յատենի երեսփոխանական ժողովոյ ի ԿԴ երորդ նստի յ’3 օգոստոս, 1873
Դիտել փաստաթուղթը Խօսք սրբոյն Արիստիդեայ իմաստասիրի Աթենացւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Խօսք վասն հայրենասիրութեան