Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Goldsmith, Oliver
Title: The deserted village
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Printed in the Armenian monastery of S. Lazarus
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Venice
Year of Publication: 1871
Notes: (Գյուղն ամայի): A poem translated into Armenian verse by F. Matthias Bedrossian.
Տիտղոսաթերթը անգլերեն է, բնագիրը՝ հայերեն և անգլերեն:
Տպակից է՝ Ծովահէնը (1911); Արձակ բանաստեղծութիւններ (1895); Տաղք (1871) գրքերին:
Շարվ. 12x7 սմ։
65 էջ:
File size: 5,83 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia