Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Գիրք պատմութեան որ կոչի Պղնձի քաղաք եւ բանք, խրատականք եւ օգտակարք Խիկարայ իմաստնոյ եւ այլ բանք պիտանիք
Publisher (standardized): տպագր. Ռուբեն Քյուրքչյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Ռուբենի Յ. Քիւրքճեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1861
Notes: Ի պատրիարքութեան Կ._Պօլսոյ Տ. Տ. Սարգսի սրբազան արքեպիսկոպոսի:
Շարվ. 10x6,5 սմ։
Ե, 202, 1 չհ. էջ։
File size: 38,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia, 478-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia