Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Ֆիէրարտ, Յովսէփ
Title: Քրիստոնէական վարդապետութիւն
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի վանս Սրբոյն Ղազարու
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վենետիկ
Year of Publication: 1854
Notes: Շարադրեալ Ի Տ. Յովսեփայ Ֆիէրարտայ Յիսուսեան կրօնաւորէ:
Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար: Մխիթարյան գրացուցակում թարգմանիչը նշված է Ռաֆայել Թրեյան:
Շարվ. 11x6 սմ։
131 էջ:
File size: 13,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, Լազ-200
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia