Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Պիդոպէ
Title: Վիպասանութիւն ի Յովսէփ Գեղեցիկ
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Ս. Ղազարու
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վենետիկ
Year of Publication: 1857
Notes: Թարգմանեց Հ. Վարդան Շիշմանեան ի Մխիթ. ուխտէն: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Շարվ. 11x6 սմ։
Ի, 257 էջ, 1 թ. դիմանկ.։
File size: 57,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia