Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Թոմաճան Հ. Եղիայ
Title: Քառասնորդականք կամ հատընտիր քարոզք
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի Վանս Ս. Ղազարու
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վենետիկ
Year of Publication: 1852
Notes: Թարգմանաբար յօրինեալք ի Հ. Եղիայ վարդապետէ Թոմաճան ի Մխիթ. ուխտէն: Տիտղթ. վրա զարդ: Գրքում բացակա են 593-602 էջերը:
Շարվ. 17x9 սմ։
875, 4 չհ. էջ։
File size: 120 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2015, National Library of Armenia, Լեո-2228
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia