Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Օրացոյց 1868 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ ազգիս հայոց ՌՅԺԷ=1317
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Մխիթարեանց
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վենետիկ
Year of Publication: 1867
Notes: ՃԺԲ տարի: Շապիկին՝ Օրացոյց եւ գուշակ օդոց ՌՅԺԷ: Շապիկը՝ զարդափակ, վրան՝ զարդանախշ: Տիտղոսաթերթը՝ գծափակ:
Շարվ. 9x5 սմ։
74 չհ. գծափակ էջ, նկ.։
File size: 7,96 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia