Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Հիւրմիւզեան, Էդուարդ
Title: Օրհնութիւնք Հին Կտակարանաց եւ ծաղկաքաղ ի սաղմոսաց
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Մխիթարեանց
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վենետիկ
Year of Publication: 1864
Notes: Տաղաչափեալ եւ լուսաբանեալ ի ձեռն տեառն Եդուարդայ Վ. Հիւրմիւզ արքեպիսկոպոսի Շիրակայ ի Մխիթարեան ուխտէն: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Շարվ. 18x9 սմ։
91 էջ։
File size: 19,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia