Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Ներսես Շնորհալի
Title: Preces Sancti Nersetis Clajensis Armeniorum Patriarchae
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): In Insula S. Lazari
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Venetiis
Year of Publication: 1884
Notes: Triginta sex linguis editae: Հայոց կաթողիկոս Ս. Ներսես Կլայեցու աղոթքները հրատարակված 36 լեզուներով: Տիտղոսաթերթից առաջ դիմանկար «Ներսէս Շնորհալի» հայերեն մակագրությամբ: Հայերեն աղոթքները՝ 1-15 էջերում: Բնագիրը՝ ռուսերեն, հայերեն, իտալերեն, արաբերեն և այլ լեզուներով: Շապիկին՝ 1872:
Շարվ.` 19,5x12 սմ։
598, 2 չհ. էջ։
File size: 83,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia