Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Աւգերեան, Յարութիւն
Բայրոն, Ջորջ Գորդոն
Title: A grammar Armenian and English
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): St. Lazarus
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Venice
Year of Publication: 1873
Notes: A grammar Armenian and English (Քերականութիւն հայերեն և անգլերեն): By P. Paschal Aucher (Աւգերեան Յարութիւն) and Lord Byron: Տիտղթ. անգլ., վրան` զարդ: Բնագիրը հայ. և անգլ.: Մխիթարյան գրացուցակներում էջերի քանակը նշված է 150:
Շարվ. 13x7 սմ։
144 էջ։
File size: 9,95 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
USA, Berkeley, The Bancroft Library University of California
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: archive.org