Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Յովհաննէս Մկրտիչ (Բականի)
Title: Աղօթք հաղորդասէր հոգւոյ
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի Ս. Ղազար ի վանս Մխիթարաց
Place (standardized): Վենետիկ
Year of Publication: 1865
Notes: Յ. Մկրտչի Բականի ասացեալ: Հեղինակի անվան ամբողջական տվյալը վերցված է «Ազդ»-ից: «Հայ գիրքը 1851-1900 թթ.» մատենագիտական ցանկում հեղինակը նշված է Բականի Մկրտիչ: Տիտղոսաթերթի վրա զարդ:
Շարվ. 8,5x5 սմ։
5 չհ., 462 էջ, 1 թ. դիմանկ.:
File size: 39,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia