Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Բժշկեան Մինաս
Title: Վարժութիւն մանկանց
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի Վանս Սրբոյն Ղազարու
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վենետիկ
Year of Publication: 1873
Notes: Եօթներորդ տպագրութիւն:
Տն. Հ. Մինաս վարդապետ Բժշկեան ի Մխիթարեան միաբանութենէ:
Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Շարվ. 13x7սմ։
293 էջ։
File size: 21.1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2017, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library