Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Թրեան, Ռաֆայել
Title: Նոր մարդավարութիւն ի պէտս ազգային վարժարանաց
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար (Մխիթարյան)
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Մխիթարեանց
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վենետիկ
Year of Publication: 1856
Notes: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Հեղինակի մասին տվյալը վերցված է` «Հայ գիրքը 1851-1900 թթ» մատենագիտությունից:
Շարվ. 11,5x6,5 սմ։
155 էջ:
File size: 14,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, Սերեբ-72
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia