Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Հիւրմիւզեան, Էդուարդ
Title: Բառգիրք յաշխարհաբառէ ի գրաբառ յաւելուածովք ոճոյ եւ դարձուածովք նախնեաց ի պէտս դպրոցաց
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Սրբոյն Ղազարու
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վենետիկ
Year of Publication: 1869
Notes: Տիտղթ. վրա զարդ: Հեղինակը նշված է գրքի առաջաբանում:
Շարվ. 19x12 սմ։
5 չհ., 572 էջ։
File size: 73,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia