Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Ալիշան Ղեւոնդ
Title: Նշմարք հայկականք
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Սրբոյն Ղազարու
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վենետիկ
Year of Publication: 1870
Notes: Հ. Ղեւոնդի Վ. Մ. Ալիշանեան:
Պրակ Ա-Գ: Պրակ Ա՝ էջ 24 էջ: Պրակ Բ՝ էջ 25-77 էջ: Պրակ Գ՝ էջ 78-110 էջ:
Տպագրության վայրի և տպարանի տվյալները վերցված են տիտղոսաթերթի դարձերեսից: Տպագրության տարեթվի տվյալը վերցված է «Լիակատար ցուցակ գրոց Մխիթարեան տպարանին (1716-1934)», (Վենետիկ 1934), էջ 69:
Շարվ. 9x16,5 սմ։
110 էջ, 36 թ. նկ.:
File size: 20,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia, Սերեբ-641
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia