Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Ալիշան Ղեւոնդ
Title: Կամենից
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ս. Ղազար
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վենետիկ
Year of Publication: 1896
Notes: Տարեգիրք հայոց Լեհաստանի եւ Ռումենիոյ: Հաւաստչեայ յաւելուածովք: Շապիկին տպարանը՝ ի վանս Մխիթարայ, ի Ս. Ղազար: Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանկար:
Շարվ. 18x12 սմ։
Ժ, 276, 1 չհ. էջ։
File size: 45,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia