Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Ինճիճեան, Ղուկաս
Title: Վարք սրբոց
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Սրբոյն Ղազարու
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վենետիկ
Year of Publication: 1861
Notes: Ծաղկաքաղ հաւաքեալ Տ.Հ.Ղուկասու Վ. Ինճիճեան ի Մխիթարեան ուխտէ: 4-րդ տպագր.: Տիտղթ. վրա զարդ:
Շարվ. 14x7 սմ։
404 էջ։
File size: 91,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia, 30433-61
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia