Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Ա Դուդդի
Title: Առ ամենեսին
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Մյուհենտիսյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Յովհաննու Միւհէնտիսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1870
Notes: Հետազօտութիւնք աստուածաբան կանոնագէտ իտալացւոյ մը Կոստանդնուպօլսոյ արեւելեան կաթոլիկ հայոց այժմեան գժտութեանց վրայ Հռովմայ բրոբականտային հետ ընդդէմ գեր. Անտոն Հասունի: Շապիկին` Ա Դուդդի: Իտալերէն տետրին թարգմանութիւնը որ է արեւելեան կաթոլիկ հայոց իրաւանցը իրաւաբանական պաշտպանութիւն:
Շապիկը զարդափակ, վրան` զարդանկար: Գ. Զարբհանալյանը հեղինակը նշել է Ադուդդի:
Շարվ.` 17x10 սմ։
Դ, 83 էջ։
File size: 23,9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia