Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1871 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԻ=1320
Publisher (standardized): տպագր. Ռուբեն Քյուրքչյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Ռուբենի Յ. Քիւրքճեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1870
Notes: Ի հայրապետութեան Տ. Տ. Գէորգեայ վեհափառ կաթուղիկոսի: Ի պատրիարքութեան Ս. Երուսաղիմայ Տ. Եսայեայ արքեպիսկոպոսի: Եւ պատրիարքութեան Կ. Պօլսոյ Տ. Մկրտչի սրբազան արքեպիսկոպոսի: Մետասաներորդ տարի:
Շապիկը՝ զարդափակ, վրան՝ զարդանախշ և Պատկերազարդ օրացոյց 1871 եւ Հայոց ՌՅԻ-1320: Տիտղոսաթերթը՝ գծափակ:
Շարվ.` 9x4,5 սմ։
96 չհ. գծափակ էջ, նկ.։
File size: 9,28 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia