Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Արամեան տարեցոյց Համազգային 1871 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԻ
Publisher (standardized): տպագր. Արամյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Արամեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօիս
Year of Publication: 1870
Notes: Ի Հայրապետութեան Տ.Տ. Գէորգայ Դ. Ս. Կաթողիկոսի ի պատրիարքութեան Տ. Եսայեայ ի Ս. Երուսաղէմ: Պատրիարքութեան Անտոն Մկրտչի Խրիմեանց ի Կ. Պօլիս: Շապիկը և տիտղոսաթերթը՝ զարդափակ:
Նկարագրված օրինակի շապիկը, վնասված տիտղոսաթերթը ևս 2 չհամարակալված պակաս էջեր լրացվել են ԳԱԹ-ի օրինակից:
Շարվ.` 8x4,5 սմ։
188, 4 չհ. էջ, նկ.:
File size: 18,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia, Լեո-2274
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia