Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Պատկանեան, Ռաֆայէլ
Title: Ժողովածոյք օտարազգի բառերի Նոր Նախիջեւանցոց լեզուի մէջ մտած
Publisher (standardized): տպ. Օ. Վ. Լանդսբերգի
Publisher (as it is on book): Օ. Վ. Լանդսբերգի տպարանում
Place (standardized): Ս. Պետերբուրգ
Place (as it is on book): Ս. Պ. Բուրգ
Year of Publication: 1870
Notes: Աշխատասիրեց Ռ. Պ.: Տպուեցաւ Նոր-Նախիջեւանի քաղաքացի Յովհաննէս Պապասինեանի ծախքով: Շապիկը՝ գծափակ:
Շարվ.` 17x12 սմ։
2 չհ., 32 էջ։
File size: 10,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia, Լեո-1667
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia