Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Թիլքիեան, Վիչէն
Title: Չօպան գըզլար
Publisher (standardized): տպագր. Սամվել Ղ. Պարտիզպանյանի
Publisher (as it is on book): Մաթպաա Ս. Ղ. Պարտիզպանեան վէ շիրքէթ
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ասիթանէ
Year of Publication: 1876
Notes: Էսէր Վ. Թիլքիեան: Մէարիֆ Նէզարէթը Ճէլիլէսինին րոխսաթը իլէ թապ օլունտու:
Հովվուհիներ: Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից:
Հայատառ թուրքերեն: Տիտղոսաթերթին՝ նկար:
Շարվ. 12,5x8,5 սմ։
146 էջ:
File size: 91,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Museum of Literature and Art
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia