Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Հիւկօ Վիքթօր
Title: Ռւյ Պլաս
Publisher (standardized): տպ. Հովսեփ Գավաֆյանի
Publisher (as it is on book): Քավաֆեան տպարան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1873
Notes: (Եղերգ ի հինգ հանդէս): Թարգմանեց Ռուսինեան: Գ. Զարբհանալյանը և Թեոդիկը տպագրության թվականը նշել են 1872, տպարանը՝ Ռուբեն Քյուրքչյան:
Տպակից է՝ Ազգային հանգանակութիւն (1865); Կանոնադրութիւն Ազգային ժողովին (1874) գրքերին:
Շարվ. 14x7 սմ։
8 չհ., ԺԱ, 214, 2 չհ. էջ։
File size: 43,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia