Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Տիւրկէրեան, Բ. Յ.
Title: Թուաբանութիւն: Հտ. 1
Publisher (standardized): տպ. Ուզուն Չարշնի
Publisher (as it is on book): Ուզուն Չարշըն
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ի Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1855
Notes: Արդեամբ եւ ծախիւք Յակոբիկ աղայ Կ. Օրթագափուլուեան Անդրիանուպօլսեցի: Հատոր առաջին: Տիտղթ. վրա զարդ:
Շարվ. 16x9 սմ։
176, 7 էջ։
File size: 33,9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2015, National Library of Armenia, 114068-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia