Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Օրացոյց 1856 նահանջ ամի տեառն եւ հայոց ՌՅԵ-1305
Publisher (standardized): տպ. Լազարյան ճեմարանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպագ. Ճեմարանի Տեարց Լազարեանց
Place (standardized): Մոսկվա
Place (as it is on book): Ի Մոսկուա
Year of Publication: 1855
Notes: Շապիկը և տիտղոսաթերթը զարդափակ: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Ի հայրապետութիւն Տ. Ներսիսի Ա[ստուա]ծընտիր Կաթուղիկոսի: Յառաջնորդութեան վիճակին Ն. Նախիջևանայ Բեսսարաբիոյ հայոց Տ. Մատթէոսի Բարձր Սրբազան Արքեպիոկոպոսի:
Տպագրության թվականը վերցված է շապիկից:
Շարվ. 8,5x9,5 սմ։
80 չհ., գծափակ էջ, աղյուսակ:
File size: 9,54 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia