փակիր գրադարանի այս բաժինը Փիրղալէմեան, Ղեւոնդ
Դիտել փաստաթուղթը Ճանապարհորդութիւն ի մայր աթոռն Արարատեան եւ անտի ի Կ. Պօլիս
Դիտել փաստաթուղթը Նօտարք հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Չորս ընկերք որ է ճանապարհորդութիւն Վանայ մինչեւ Կոստանդնուպօլիս
Դիտել փաստաթուղթը Տաղերգութիւն բարոյական եւ ազգային