Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Արշաւիր, Յակոբ
Title: Գաղտնիք երջանկութեան կամ լուսատու երիտասարդաց եւ ընտանեաց
Publisher (standardized): տպագր. Սամվել Ղ. Պարտիզպանյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Սամուէլ Ղ. Պարտիզպանեան եւ ընկ.
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1873
Notes: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանախշ: Հեղինակ, Յ. Արշաւիր: Երկրորդ տպագրութիւն:
Շարվ. 11x6 սմ։
Ը, 89, Է էջ։
File size: 14,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia