փակիր գրադարանի այս բաժինը Բագրատունեանց, Մէլիքշահ
Դիտել փաստաթուղթը Կարեւոր խորհրդածութիւնք